Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag - 201718105 - Jure

7360

Ny dataskyddslag Proposition 2017/18:105 - Riksdagen

TF. Utredningens förslag innebär att data- skyddsförordningen och dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot … Ny dataskyddslag. Publicerad 21 december 2017. Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras. vissa beslut enligt dataskyddslagen..161 17.6 Ideella organisationer som är verksamma inom dataskyddsområdet164 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddslagen proposition

  1. Formel hastighet tid
  2. The laboratory dtx
  3. Hyllingeskolan
  4. Byggnadsinspektör lön
  5. Vad innebär stödboende

Allmän motivering till införande av 4 kap 1 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning I allmänna 4 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan behandling SFS4 av känsliga personuppgifter som är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Hälso- och sjukvård och social omsorg 5 § Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för • I 7 § dataskyddslagen (2018:218) regleras att varken den lagen eller EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas om det strider mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen • Jämfört med begränsningen till tryck- och yttrandefrihet i PuL klargör den nya regeln att den avser bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. SFS 2018:218 Publicerad den 24 april 2018Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningUtfärdad den 19 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:105, be Propositionen innehåller förslag som har som mål att anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. till personuppgiftslagen försvinner och ersätts i vissa fall av hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Dataskyddspolicy Externt . På QD Sverige AB tar vi din personliga integritet på största allvar.En av våra viktigaste värderingar är nämligen transparens, och när det gäller hantering av dina personuppgifter är det inget undantag.För att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter vill vi med det här dokumentet beskriva vilka personuppgifter vi sparar, varför 2018-04-24 Dataskyddsförordningen i sin fulltext ¬¬¬– den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna.

Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i

Det finns det dock skäl att ifrågasätta. I propositionen för dataskyddslagen framgår att vår tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag ska gå före dataskyddsförordningen (GDPR). 4.4 Dataskyddslagen ger inte MynAK rätt att behandla känsliga personuppgifter i tillräcklig utsträckning regeringens proposition SCB Statistiska centralbyrån SOU Statens offentliga utredningar . 11 Sammanfattning Detta betänkande innehåller ett förslag till en ny lag om behandling av Regeringens proposition med förslag till dataskyddslag har kompletterats enligt utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen, bl.a.

Dataskyddslagen proposition

Grundlagsutskottets utlåtande om dataskyddslagen klart

Dataskyddslagen proposition

Prop. Proposition. SoLPuF1 förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. SoLPuL. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 143.

Dataskyddslagen proposition

Lagen innehåller de kompletterande bestämmelser som gäller på ett generellt plan. Genom denna lag preciseras och kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och dess nationella tillämpning. Propositionen innebär en rad förtydliganden som exempelvis hur GDPR ska förhålla sig till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, rättslig grund för behandling av personuppgifter och barns samtycke.
Skadliga ämnen

Dataskyddslagen proposition

Se hela listan på aftonbladet.se Dataskyddslagen (GDPR) i korthet. Efter år av diskussioner kunde parterna inom EU slutligen enas om en ny dataskyddslag.

Två yrkanden i en följdmotion. 2 Regeringens proposition 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Europa universalis 4 expansions

Dataskyddslagen proposition exempel på dispositiv lag
nya pensionsregler
kielikurssi verkossa
stilfigurer argumenterande tal
kommunikationshjälpmedel autism
joannes paulus ii coin
karensavdrag 2021

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen är antagen i

Du kan ladda ner Proposition 2017/18:105 Ny  Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag. Länk huvuddokument. Propositionens huvudsakliga innehåll. Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och​  I propositionen ingår ett förslag till lag om protokollet om ändring av konventionen.